Statuten-Reglementen

NOC NSF

Het NOC*NSF heeft overzichtelijk regelgeving voor verenigingen uitgewerkt, lees hier.
 

*******************************************************************************

Statuten-Reglementen

Statuten 1948 WSV De Nieuwe Waterweg

Statuten 1948 WSV De Nieuwe Waterweg

Naam en zetel – Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam en is gevestigd aan de Jachthavenlaan 10 (3114 HA).
Duur – Artikel 2
1. De vereniging is opgericht op dertig oktober negentienhonderd zeven en veertig voor onbepaalde tijd.;”
 
 

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

Huishoudelijk Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

Artikel 1  – Begripsbepalingen
Onverminderd de begripsbepalingen, zoals vastgelegd in de Statuten van de vereniging, zijn in dit Huishoudelijk Reglement de volgende definities van toepassing:
Contributie: de jaarlijkse bijdrage, zoals bedoeld in art. 9, lid 1 van de Statuten, voor zover deze leden en donateurs betreft.
Leden met een ligplaats: lid in de zin der wet volgens de statuten artikel 4, lid 4.1 onder B
Leden zonder ligplaats: lid in de zin der wet volgens artikel 4, lid 4.1 onder C.”
 
 
 

Haven Reglement

Haven Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

Haven Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

Algemeen:
“Het bestuur van de watersportvereniging De Nieuwe Waterweg heeft een havenreglement opgesteld ten behoeve van zijn leden en overige personen die zich op het terrein van de vereniging bevinden.
Conform de statuten van de vereniging is het bestuur gemachtigd maatregelen te nemen tegen leden en overige personen die zich niet houden aan het havenreglement c.q. de aanwijzingen van het bestuur.
 

 

Bar & Clubhuisreglement

Bar-Clubhuis-reglement

Bar & Clubhuisreglement WSV De Nieuwe Waterweg

Algemeen:

Algemeen:
“Het bar- en clubhuisreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van de bar in het clubhuis. Alle leden worden geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van de bar en clubhuis.