Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

Download het Huishoudelijk Reglement WSV De Nieuwe Waterweg

(versie 2011-11-25)

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onverminderd de begripsbepalingen, zoals vastgelegd in de Statuten van de vereniging, zijn in dit Huishoudelijk Reglement de volgende definities van toepassing:

Contributie: de jaarlijkse bijdrage, zoals bedoeld in art. 9, lid 1 van de Statuten, voor zover deze leden en donateurs betreft.

Leden met een ligplaats: lid in de zin der wet volgens de statuten artikel 4, lid 4.1 onder B

Leden zonder ligplaats: lid in de zin der wet volgens artikel 4, lid 4.1 onder C.

Tijdelijke ligplaats: een ligplaats die voor bepaalde tijd tegen een vastgesteld tarief ter beschikking wordt gesteld aan een lid van de vereniging.

Vaste ligplaats: een ligplaats die voor onbepaalde tijd tegen een vastgesteld tarief ter beschikking wordt gesteld aan een lid van de vereniging.

Gasten ligplaats: een ligplaats die voor bepaalde tijd, tegen een vastgesteld tarief, ter beschikking wordt gesteld aan een buitenstaander.

 

Artikel 2 Toelating nieuwe leden

2.1 Ledenstop

De vereniging kent een ledenstop voor leden, die niet opteren voor een vaste ligplaats in de verenigingshaven. Het bestuur is gemachtigd hiervan gemotiveerd af te wijken en daarvan de algemene vergadering te berichten.

2.2 Aanmelding lidmaatschap

Aanvragen voor lidmaatschap van de vereniging dienen op het daartoe strekkende formulier te worden gezonden aan het secretariaat.

Onvolledig ingevulde, onleesbare, onvoldoende gefrankeerde en niet ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur.

Het bestuur is gerechtigd voor zijn oordeelsvorming gegevens te verifiëren en/of gesprekken te voeren met betrokkene en/of andere, al of niet in de vorm van een ballotage commissie.

In geval van een positieve beoordeling, wordt betrokkene geaccepteerd.

Indien het bestuur niet redelijkerwijze de verwachting heeft dat betrokkene zich als lid van de vereniging zal houden aan de Statuten en reglementen van de vereniging en zijn verplichtingen tegenover de vereniging zal nakomen, wordt de aanvraag tot toelating afgewezen.

In geval van een positieve beoordeling wordt betrokkene voor de duur van één jaar als aspirant-lid geaccepteerd.

Na dit eerste jaar wordt er in een evaluatiegesprek, tussen bestuur en betrokkene, besloten voor een definitief lidmaatschap.

Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van het daartoe strekkende formulier.

 

Artikel 3 Ledenregister

Het in artikel 4 lid 6 van de Statuten genoemde ledenregister wordt door de penningmeester bijgehouden.

In het ledenregister zijn de volgende gegevens opgenomen:

Persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Bank / Giro nummer
 • Ingang lidmaatschap

Gegevens van het vaartuig:

 • Verzekering
 • Naam
 • Maten

Leden hebben recht op inzagen van hun eigen gegevens zoals opgenomen in het ledenregister en kunnen daartoe een afspraak maken met het bestuur.

De ingangsdatum van een lidmaatschap zoals bepaald in art. 3 lid 2 wordt opgenomen in het ledenregister.

Het bestuur bepaalt de wijze van administratie.

Het ledenregister wordt niet beschikbaar gesteld aan derden.

Een lid dat verhuist dient zijn nieuwe adresgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven bij het bestuur.

 

Artikel 4 Contributie en tarieven

4.1 Vaststelling

De bijdrage c.q. contributie, bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene (najaars)vergadering. In beginsel is deze geïndexeerd aan de jaarlijkse inflatie, zijnde het prijs indexcijfer van de gezinsconsumptie uitgegeven door het CBS. Wijzigingen in bijdrage c.q. contributie worden gepubliceerd in het Clubblad en/of op het mededelingenbord in het clubhuis.

4.2 Tarieven

Naast de jaarlijkse contributie, kent de vereniging de volgende tarieven:

 • entreegelden bij toewijzing ligplaats;
 • huur ligplaats;
 • liggelden voor passanten;
 • kosten voor het dokken van schepen;
 • kosten voor gebruik van elektriciteit;
 • aankoop van club-artikelen;
 • administratiekosten en rente bij betalingsachterstand;
 • milieu bijdragen.
 • vergoeding voor vrijwaring zelfwerkzaamheid.

4.3 Betalingstermijn

Contributies en tarieven dienen te worden voldaan binnen zes weken na dagtekening van de nota. Indien contributie, of andere aan de vereniging verschuldigde gelden, niet binnen 14 dagen na de vervaldag zijn ontvangen, wordt een schriftelijke herinnering gezonden. Wordt binnen 14 dagen geen gevolg gegeven aan deze herinnering dan is het bestuur bevoegd, conform art. 7, lid 1c van de Statuten, het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen. In dit geval is het bestuur gerechtigd over te gaan tot invordering van het openstaande bedrag met bijkomende kosten, waaronder de wettelijke rente.

 

Artikel 5. Functieprocedure bestuur

Zoals vastgelegd in artikel 13, lid 1 van de Statuten, worden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie gekozen. De taakverdeling van de overige bestuursleden wordt in onderling overleg vastgesteld. Een der bestuursleden, in beginsel de secretaris, fungeert tevens als redacteur van het in artikel 3, lid 2c van de Statuten genoemde verenigingsblad.

 

Artikel 6. Werkwijze bestuur

6.1 Taak van de voorzitter,

 • Het in goede banen leiden van de jaarlijkse vergaderingen.
 • Het managen van de commissarissen.
 • Als woordvoerder optreden tijdens bijzondere gelegenheden.
 • Het vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële, vereniging overschrijdende, bijeenkomsten.
 • Heeft zitting in het Spuihavenberaad.

6.2 Taak van de secretaris,

 • Hij of zij notuleert de vergadering, verzorgt de correspondentie, maakt de verslagen en notulen en archiveert de stukken.
 • Heeft zitting in de redactiecommissie.
 • Heeft zitting in het Spuihavenberaad.

6.3 Taak van de penningmeester

 • De penningmeester houdt alle ontvangsten en uitgaven bij in een debiteuren/ crediteuren administratie welke in het belang van de vereniging worden gedaan. (e.e.a. wordt per kas, giro en bankboek verwerkt)
 • Hij bewaakt en rapporteert per kwartaal aan bestuur over voortgang inning vorderingen en gedane uitgaven
 • Maakt jaarlijks een begrotingsvoorstel en rapporteert hierover middels een jaarverslag.
 • Hij ziet er op toe dat begrote werken binnen het overeengekomen budget worden uitgevoerd.
 • Zoals genoemd in art.4 houdt hij ook het ledenregister bij.
 • Legt jaarlijks aan de kascontrolecommissie verantwoording af.

6.4 Taak van de havencommissaris,

 • De havencommissaris ziet er op toe dat de huishoudelijk- en havenreglementen worden nageleefd.
 • Wijst vaste- of tijdelijke ligplaats aan en neemt de nodige actie omtrent het aanmelden of afrekenen van de verschuldigde gelden
 • Rekent met behulp van kopie ontvangstbonnen de passanten-gelden af met de penningmeester.
 • Is verantwoordelijk voor de afvoer van de afvalstroom.
 • Neemt jaarlijks het verbruik van de toegewezen stroommeters op en rapporteert dit aan de penningmeester.
 • Stelt zich in het bijzonder op als gastheer van de vereniging.
 • Zorgt voor het aftappen van de drinkwaterleidingen op de vlotten in verband met de vorstperiode.
 • Zorgt voor het in werking zetten van het warmtelint om de watertoevoerleiding in verband met de vorstperiode.

6.5 Taak van de dokcommissaris

 • Het coördineren en in goede banen leiden van de nodige dokkingen.
 • Het plannen en toewijzen van de aanvragen.
 • Het tijdig informeren van dokkende schippers over werking en verantwoordelijkheden m.b.t. het dokken.
 • Het afmelden van een dokking bij de daarvoor geëigende instantie.

6.6 Taak van de werkzaamhedencommissaris

 • Het in goede staat houden van de eigendommen van de vereniging.
 • Het coördineren van de werkzaamheden welke worden gepland in de voor- en najaarsvergadering.
 • Het zorgdragen voor het halen van de gestelde limiet m.b.t. de begroting.
 • Het rapporteren van de ontwikkelingen, behaalde en gestelde doelen.

6.7 Taak van de clubhuiscommissaris

 • Coördineert en draagt zorg voor een gezellige sfeer.
 • Draagt zorgt voor een hygiënische keuken en bar.
 • Is in het bezit van certificaat sociale hygiëne.
 • Voert een financiële schaduwadministratie en rapporteert hierover aan bestuur.
 • Bestellen en ontvangen van goederen.
 • Ziet toe op het juiste gebruik van de keuken en barinventaris en effectief gebruik van gas en elektra.

6.8 Zelfwerkzaamheid bestuursleden

De werkzaamheden van de bestuursleden worden beschouwd als zelfwerkzaamheid zoals bedoeld in artikel 14 van dit reglement.

 

Artikel 7. Grote uitgaven

Een bestuursvoorstel tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde op jaarbasis overeenkomende met twintig procent van het jaarbudget, genoemd in het begrotingsvoorstel van een lopend kalenderjaar, te boven gaan, dient vooraf aan de leden ter goedkeuring te worden bekend gemaakt op dezelfde wijze zoals in artikel 14, lid 4 en 5 van de Statuten is beschreven.

 

Artikel 8. Klachten

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.

 

Artikel 9. Commissies

9.1 Algemeen

Naast de volgens de Statuten door de Algemene Vergadering benoemde commissies, zoals vastgelegd in artikel14, lid 3 van de Statuten, dient het bestuur, zoals vastgelegd in artikel 15, lid 4, bepaalde onderdelen van zijn taak laten controleren door een commissie, genoemd kascontrole commissie.

Deze commissie treedt op onder directe verantwoordelijkheid van de algemene vergadering.

9.2 Kas controlecommissie

De, in artikel 15, lid 4 van de statuten genoemde commissie wordt benoemd door de Algemene Vergadering en is samengesteld uit 3 leden van de vereniging.

In elke Algemene najaars-vergadering treedt het langst zittende actieve lid af en wordt een nieuw lid in de commissie gekozen.

Bij aftreden van een lid van de Kascontrolecommissie worden lopende zaken afgehandeld door de commissieleden die deze zaken onder handen hebben, desgewenst in samenwerking met nieuw aantredende leden tot de Kascontrolecommissie.

De Kascontrolecommissie kan zich laten bijstaan door een of meer deskundige(en) vanuit of van buiten de vereniging. Indien hieraan kosten verbonden zijn, dient het bestuur hierover vooraf toestemming te geven en dient de Kascontrolecommissie hiervoor verantwoording af te leggen tegenover de Algemene Vergadering.

9.3 Redactiecommissie.

De redactiecommissie verzorgt de uitgave van het in artikel 15 van dit reglement genoemde verenigingsblad. De hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld.

Naast de hoofdredacteur bestaat de redactiecommissie uit tenminste 1 ander lid, die voor onbepaalde tijd door het bestuur worden benoemd.

Tevens is de secretaris lid van de redactiecommissie.

9.4 Evenementencommissie.

De evenementencommissie wordt voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur.

De evenementencommissie verzorgt de organisatie van evenementen zoals lezingen, toertochten en festiviteiten.

9.5 Spuihavenberaad.

Het Spuihavenberaad vormt een platform waar de vier verenigingen in de Spuihaven hun gemeenschappelijke zaken bespreken om tot een oplossing te komen. Dit geldt vooral ten aanzien van het uitbaggeren van de Spuihaven.

In het Spuihavenberaad wordt, in beginsel, de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.

 

Artikel 10. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vindt in beginsel plaats te Schiedam.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker van de faciliteiten van de vereniging, in de meeste uitgebreide zin, doet dit geheel voor eigen risico.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan jachten en/of andere goederen, respectievelijk eigendommen, zowel op het water als op de wal, noch schade die is ontstaan door diefstal. De vereniging is evenmin aansprakelijk voor schaden zowel persoons- als materiële schaden, die het gevolg zijn van ontstane mankementen aan de faciliteiten van de haven en/of van besluiten of handelingen van personen, die het bestuur van de vereniging in functie vertegenwoordigen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid en/of schuld.

 

Artikel 12. Ligplaatsen

12.1 Ligplaats in het water

Ligplaatsen kunnen uitsluitend worden toegewezen aan leden.

Er kan per lid slechts één ligplaats voor onbepaalde tijd worden toegewezen.

Indien een lid kan aantonen dat hij privé op lange termijn meer dan één jacht bezit en beide ook daadwerkelijk gebruikt, kan het bestuur besluiten een extra ligplaats voor bepaalde tijd toe te wijzen.

Aan een gewoon lid dat tijdelijk twee schepen heeft, wordt voorrang verleend bij het toewijzen van een gastenligplaats.

In afwachting van het toekennen van een ligplaats voor onbepaalde tijd kan een lid een ligplaats voor bepaalde tijd krijgen, waarvoor hij maximaal dezelfde huur betaalt alsof het een ligplaats voor onbepaalde tijd betreft. Een ligplaats voor bepaalde tijd houdt in dat er mogelijk zo nu en dan van ligplaats moet worden gewisseld, als gevolg van de wisseling in vrije plaatsen. Te allen tijde houdt het bestuur zich het recht voor de ligplaatsen in de haven opnieuw in te delen teneinde een betere benutting van de haven te krijgen.

Derden kunnen een gastenligplaats krijgen tegen de daarvoor geldende voorwaarden.

12.2 Gebruik ligplaats door erfgenamen

Indien het lidmaatschap van een lid eindigt conform artikel 7 lid 1a van de Statuten gaat het lidmaatschap automatisch over op zijn/haar partner. Indien dit niet van toepassing is hebben de erfgenamen het recht, indien aan het overleden lid een plaats is toegewezen, deze ligplaats onder overname van de verplichtingen te gebruiken tot het einde van het verenigingsjaar of gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden tegen betaling van de in geval lidmaatschap gebruikelijke tarieven.

12.3 Gebruik ligplaats na beëindiging lidmaatschap

Indien het lidmaatschap van een lid eindigt conform artikel 7 lid 1b van de Statuten, dient een toegewezen ligplaats vóór het einde van het verenigingsjaar te zijn ontruimd.

Indien het lidmaatschap van een lid eindigt conform artikel 7 lid 1c of 1d van de Statuten, dient de toegewezen ligplaats uiterlijk 14 dagen na de definitieve beëindiging van het lidmaatschap te zijn ontruimd.

12.4 Gebruik ligplaats door leden met ligplaats bij ander vereniging

Indien leden gebruik willen maken van een ligplaats, moeten zij dat in overleg doen met de havencommissaris. Het tarief wat in rekening wordt gebracht is het passantentarief. Indien het totale betaalde bedrag het jaartarief overschrijdt, wordt het jaartarief voor het betreffende schip in rekening gebracht.

 

Artikel 13. Commerciële activiteiten

Commerciële activiteiten vanuit de jachthaven van de vereniging zijn niet toegestaan.

 

Artikel 14. Zelfwerkzaamheid

De vereniging kent zelfwerkzaamheid. Het doel hiervan is dat zowel het besturen van de vereniging, het organiseren van evenementen, als het onderhoud van de haven e.d., voor zover praktisch mogelijk en economisch verantwoord, zoveel mogelijk door de leden zelf worden uitgevoerd. Bovendien bevordert de zelfwerkzaamheid de sociale binding tussen de leden.

Alle leden met een vaste ligplaats, tot de leeftijd van 75 jaar, dienen hier in beginsel aan deel te nemen. Andere leden kunnen op basis van vrijwilligheid hier ook aan deelnemen.
Het bestuur kan op verzoek van een lid, het betreffende lid vrijwaren van het doen van zelfwerkzaamheden. Er moet dan wel een vergoeding worden betaald. De hoogte van deze vergoeding wordt  op de najaarsvergadering vastgesteld.

Het bestuur bepaalt welke werkzaamheden als zelfwerkzaamheid kunnen worden beschouwd.

 

Artikel 15. Havenreglement

De vereniging kent een Havenreglement, vastgesteld door de Algemene Vergadering. Dit Havenreglement kan bestaan uit een algemeen deel, alsmede afzonderlijke bepalingen voor het Dok met Dependance.

 

Artikel 16. Verenigingsblad

De vereniging kent een verenigingsblad, dat in beginsel vier keer per jaar verschijnt. De verzorging geschiedt door de in art. 9.3 van dit reglement genoemde Redactiecommissie.

 

Artikel 17. Verenigingsvlag

17.1 Verenigingsvlag

De vereniging kent een verenigingsvlag.

Deze bestaat uit een geel vlak met een horizontale en verticale zwarte baan, in het midden voorzien van de letters NW.

17.2 Verenigingsstandaard

 • Voor leden is dit een wimpel waarvan de hijs zich verhoudt tot de lengte als 2 staat tot 3 en verder conform de verenigingsvlag.
 • Voor leden van het bestuur is dit een rechthoekige standaard, waarvan de hijs zich verhoudt tot de lengte als 2 staat tot 3 en verder conform de verenigingsvlag. Leden van het dagelijkse bestuur hebben bovendien geen of een zwarte bal in de standaard. Geen voor de voorzitter en één voor de penningmeester en secretaris. Deze ballen bevinden zich in het bovenste kwadrant, respectievelijk in beide kwadranten bij de hijs. Andere leden van het bestuur hebben twee zwarte ballen in de standaard.
 • Voor ereleden is dit een rechthoekige standaard zoals voor gewone bestuursleden, echter zwaluwstaartvormig ingesneden.

 

Artikel 18. Slotbepaling

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.