Statuten

(versie 2011)
WSV De Nieuwe Waterweg
Van der Valk netwerk notarissenStatuten WSV De Nieuwe Waterweg

Download de Statuten WSV De Nieuwe Waterweg

 

–  –  –  –  –  –  Statuten:

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam en is gevestigd aan de Jachthavenlaan 10 (3114 HA).

Duur

Artikel 2

1. De vereniging is opgericht op dertig oktober negentienhonderd zeven en veertig voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar te weten van één januari tot en met éénendertig december.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. de belangen te behartigen van watersportbeoefenaars;

b. de liefhebberij voor en de kennis van alles wat betrekking heeft op het varen met zeil-, motor- en andere schepen aan te moedigen en te bevorderen;

c. het bevorderen van de naleving van jachtetiquette;

d. het aankweken van goed zeemanschap;

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door;

a. het aanbrengen en instandhouding van de nodige accommodatie, te weten een jachthaven met bijbehorende voorzieningen door zelfwerkzaamheid van de leden;

b. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het organiseren van cursussen, lezingen en dergelijke, met de watersport verband houdend;

c. het houden van wedstrijden en het deelnemen aan wedstrijden, welke door andere verenigingen zijn uitgeschreven;

d. het houden van gemeenschappelijke tochten te water;

e. het verspreiden van een verenigingsorgaan, waarin de leden over de activiteiten van de vereniging en onderwerpen die verder van belang zijn worden ingelicht;

f. het samenwerken met andere verenigingen, die een vergelijkbaar doel nastreven;

g. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden

Artikel 4

4.1 De vereniging kent:

a. Ereleden;

b. Leden met een ligplaats;

c. Leden zonder ligplaats.

4.2. Erelid is de natuurlijke persoon, die zich ten opzichte van de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt en die op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering als zodanig is benoemd krachtens een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij betalen géén contributie maar hebben verder dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden.

4.3. Echtgenoten of partners of andere gezinsleden van een lid met ligplaats kunnen uitsluitend toetreden tot de vereniging in hoedanigheid van lid zonder ligplaats.

4.4. Bij besluiten die betreffen haven- en boot gerelateerde zaken is voor een geldig besluit een meerderheid nodig van twee/derde (2/3e) van de stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de aanwezigen bestaat uit leden met een ligplaats.

4.5. Wat haven- en boot gerelateerd is, wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement onder begripsbepalingen.

4.6. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

4.7. Leden en ereleden hebben het recht tot bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, het deelnemen aan beraadslagingen en stemmingen, alsmede het doen van voorstellen. De leden en ereleden verplichten zich door hun toetreding tot het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede tot het nakomen van de besluiten, door de Algemene Leden Vergadering genomen en van de voorschriften, welke door het bestuur worden afgegeven.

Lidmaatschap & toelating

Artikel 5

5.1. Als lid kunnen tot de vereniging worden toegelaten degenen die tenminste gedurende één jaar aspirant-lid zijn geweest.

5.2. Als aspirant-lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend en men de zestien (16) jarige leeftijd heeft bereikt. Ten aanzien van de ondersteuning van het verzoek en de wijze van toelating worden regels gegeven bij huishoudelijk reglement. Gedurende de minderjarigheid wordt het stemrecht van een lid uitgeoefend door zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

5.3. Iedere vorm van het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

5.4. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden en aspirant-leden.

Schorsing van het lidmaatschap

Artikel 6

6.1. Het bestuur is bevoegd een lid (waarmee hier bedoeld wordt: ieder lid als bedoeld onder artikel 4 te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn verplichtingen van het lidmaatschap of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

6.2. De schorsing kan door het bestuur worden opgeheven. Zij kan eenmaal worden verlengd tot uiterlijk de datum van de eerstgeroepen Algemene Leden Vergadering.

6.3. Tegen het besluit tot schorsing of tegen het besluit tot verlenging van de schorsing staat beroep open bij de Algemene Leden Vergadering.

6.4. Een nadien gebleken ongegrondheid van de schorsing biedt aanspraak op rehabilitatie van het (gewezen) lid staande een Algemene Leden Vergadering, doch nimmer tot schadevergoeding of enige andere geldelijke consequentie voor de vereniging.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 7

7.1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting (royement).

7.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid 7.2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waarvoor was opgezegd.

7.4. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

1. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld. Het besluit is als dan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.

2. Binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

7.5. Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan door het bestuur geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de bij de statuten gestelde eisen van het lidmaatschap te voldoen, wanneer dat lid zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.6. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering. Hangende het beroep is het lid geschorst.

7.7. Tot royement kan alleen worden besloten door de Algemene Leden Vergadering.

7.8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft de jaarlijkse bijdrage door het lid voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

7.9. Behoudens door opzegging kan een lid zich niet onttrekken aan een besluit tot verzwaring van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.

Geldmiddelen

Artikel 8

8.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van leden, alsmede entreegelden;

b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen. De vereniging mag erfenissen en legaten uitsluitend beneficiair aanvaarden;

c. andere toevallige baten.

8.2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage welke door de Algemene Leden Vergadering is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

8.3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

8.4. Bij huishoudelijk reglement en bij havenreglement kunnen door de Algemene Leden Vergadering andere verplichtingen aan de leden worden opgelegd, zoals de verplichting tot het periodiek verrichten van werkzaamheden, alsmede sancties op niet-nakoming daarvan.

Bestuur, bestuursfuncties & besluitvorming van het bestuur

Artikel 9

9.1. Het bestuur bestaat uit minstens vijf, doch te allen tijde uit een oneven aantal, meerderjarige personen die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd, te weten:

1. voorzitter;

2. secretaris;

3. penningmeester;

4. minimaal een dokcommissaris en/of clubhuiscommissaris;

5. minimaal een havencommissaris en/of werkzaamhedencommissaris.

Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

9.2. a. De Algemene Leden Vergadering benoemt van het bestuur de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

b. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid d, artikel 9. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

c. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Leden Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden vertegenwoordigd is.

d. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Leden Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in de keus.

e. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

f. de Algemene Leden Vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

9.3.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet-beslissend.

9.4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing.

Artikel 10

10.1. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

10.2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, doch met een ambtstermijn. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

10.3. Een bestuurslid kan maximaal drie (3) aansluitende ambtstermijnen (3×4 jaar) zich kandidaat stellen voor dezelfde functie.

10.4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand; teneinde de noodzakelijke overdracht van werkzaamheden te faciliteren en de Algemene Leden Vergadering in de gelegenheid te stellen een opvolger aan te wijzen.

10.5. Een bestuurslid dat uit leden benoemd is eindigt zijn bestuursfunctie voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van deze persoon.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 11

11.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

11.2. Het bestuur kan zich ter zake van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoelt door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over de bank- en girosaldo dat slechts mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen en mits de penningmeester handelt tezamen met een ander bestuurslid.

11.3. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

11.4. Het bestuur is bevoegd tot, doch behoeft de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van registergoederen;

b. het in dienst nemen van personeel en het ontslaan van personeel (anders dan wegens een dringende reden in de zin van de wet);

c. het aangaan van geldleningen ten name van de vereniging en het ter leen verstrekken van gelden;

d. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt; Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan;

e. het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden), het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden;

f. het aangaan van verbintenissen (voor zo ver niet hiervoor genoemd) en het geven van kwijtingen waarvan de hoogte van het geldbedrag per verbintenis of per kwijting geregeld wordt bij huishoudelijk reglement.

g. het aanvaarden van lasten verbonden aan de in artikel 8 lid 1 sub b bedoelde verkrijgingen.

h. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

11.5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

11.6 Onverminderd het in de aanhef van lid 11.4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het dagelijks bestuur.

Algemene Leden Vergadering

Artikel 12

12.1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen

12.2. Halfjaarlijkse, in de maanden april en november, worden Algemene Leden Vergaderingen respectievelijk de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering gehouden In de voorjaarsvergadering komt onder andere aan de orde het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12.4 In de najaarsvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. de benoeming van de in artikel 12.5 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

b. de vaststelling van de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende boekjaar.

In beide vergaderingen komen ondermeer aan de orde:

a. voorziening in eventuele vacatures;

b. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

12.3. Indien en zo lang een huishoudelijk reglement van de vereniging voorschrijft dat meer dan één (1) Algemene Leden Vergadering per verenigingsjaar wordt gehouden, kunnen de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen over die vergaderingen worden verdeeld.

12.4. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding van gemaakt.

12.5. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken verenigingsjaar. De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen.

12.6. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

12.7. Het bestuur is verplicht het bescheiden bedoeld in de leden 12.4 en 12.6, tien jaar lang te bewaren.

12.8. Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

12.9. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemd de Algemene Leden Vergadering een andere commissie, bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Leden Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Bijeenroepen Algemene Leden Vergadering

Artikel 13

13.1. De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twaalf dagen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.6.

13.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

13.3. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht.

13.4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek zoals in het voorgaande lid bedoeld, van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen van de Algemene Leden Vergadering indien alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigt zijn, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

Stemrecht

Artikel 14

14.1. De toegang tot de jaarvergadering wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. Alle leden hebben stemrecht met inachtneming van hetgeen in artikel 4.4 is bepaald. Een lid is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid of aan zijn of haar echtgenoot of partner. Onder schriftelijk wordt ook verstaan middels een elektronisch communicatie middel (2:38 lid 5 BW).

14.2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem zelf betreffen.

14.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

14.4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zo ver de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen (tenzij de eerste stemming slechts een keuze tussen twee behelsde) en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit verband verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

14.5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Organisatie & besluitvorming ter Algemene Leden Vergadering

Artikel 15

15.1. De Algemene Leden Vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 3, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

15.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen -opmaken De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

15.3. Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

15.4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

15. 5. Voor zo ver de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

15.6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

15.7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting bepaald, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

15.8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

15.9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

15.10 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden Vergadering.

15.11 Zo lang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde zijnde onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging/Fusie/Afsplitsing

Artikel 16

16.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

16.2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

16.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

16.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

16.5 Het in artikel 16.3 bepaalde is niet van toepassing indien ter Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

16.6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

17.1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Leden Vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

17.2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot de ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen, doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen.

17.3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.

17.4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

17.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Leden Vergadering te bepalen doelen als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

17.6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zo ver dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zo ver mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement / Havenreglement / Dokreglement / Clubhuisreglement

Artikel 18

18.1. De Algemene Leden Vergadering kan bij huishoudelijk reglement en/of havenreglement en/of dokreglement en/of clubhuisreglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de toegang tot de vergaderingen, contributies en entreegelden, de toegang tot de gebouwen en terreinen van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

18.2. Wijziging van het huishoudelijk reglement of het havenreglement en/of dokreglement en/of clubhuisreglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Leden Vergadering indien dit door het bestuur wordt voorgesteld, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste één/derde (1/3e) gedeelte van de leden van de vereniging.

18.3. Het huishoudelijk reglement of het havenreglement en/of dokreglement en/of clubhuisreglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door wet of de statuten wordt toegestaan.

Slot

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of het havenreglement niet voorziet, alsmede bij verschil van mening over de inhoud en de toepassing van de statuten beslist het bestuur.

——————————————————– WAARVAN AKTE,

Van der Valk netwerk notarissen